Shadow

73 teksty – auto­rem jest Sha­dow.

Nig­dy nie myślałem, byłem nor­malny, nig­dy nie sta­rał się być normalny. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2012, 17:30

Z cza­sem, czas zaczy­na od­bierać nam różne rzeczy. To w życiu nor­malne. Lecz zauważamy to do­piero, gdy już coś stracimy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 grudnia 2011, 18:14

Ciężko jest, gdy spoglądasz na dno bu­tel­ki, która jest pus­ta i goła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2011, 15:50

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 19 grudnia 2011, 21:03

Czas ucieka bez naszej wiedzy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lipca 2011, 19:26

Wódka - blis­ki przy­jaciel który raz ci po­może a raz zrani. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 stycznia 2011, 15:53

Pier­wsze chwi­le miłości nig­dy już nie powrócą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 stycznia 2011, 17:51

Całe życie cze­kałem na właści­wy mo­ment żeby po­wie­dzieć Ci "Zos­tań ze mną", a gdy zna­lazłem właści­wy mo­ment było już za późno. I nie mogę po­wie­dzieć że tak miało być bo los mi dał dużo czasu... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:22

Po­duszka z be­tonu, człowieka bez domu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 grudnia 2010, 10:47

Trze­ba od­na­leźć się w czasie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2010, 13:17
Shadow

Zeszyty
  • ...... – Wszys­tko wy­daje się ta­kie praw­dzi­we. Ze wszys­tkich stron otaczają mnie żywe is­to­ty. Każde­go dnia znaj­duję się w no­wych dla mnie i niez­wykłych miej­scach , na­poty­kając dziw­ne... a za ra­zem wspa­niałe stworze­nia. Tak mało ro­zumiem , lecz znam swój cel. Tyl­ko... czy to na­dal gra, czy może zgu­biłem się już w in­nym świecie?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shadow

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność